Procedury i regulamin funkcjonowania placówki


1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie.
2. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do klasy.
3. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku.
4. Ze względu na bezpieczeństwo Rodzice zobowiązani są do zwrócenia uwagi na to, aby DZIECKO NIE BIEGAŁO PO SZATNI, KORYTARZACH I KLATKACH SCHODOWYCH. Przedszkole jest miejscem publicznym uczęszczanym przez dzieci, osoby dorosłe oraz osoby starsze dlatego uprasza się o zachowanie zgodne z zasadami bezpiecznego poruszania się.
5. Ze względu na zalecenia sanepidu i dbanie o czystość oraz warunki higieniczne w placówce wszelkiego rodzaju WÓZKI, ROWERY CZY HULAJNOGI ZOSTAWIAMY PRZED WEJŚCIEM do przedszkola pod zadaszeniem.
6. Ze względów na bezpieczeństwo życia i zdrowia obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PRZYWIĄZYWANIA PSÓW w pobliżu głównych wejść do przedszkola. Nie wnosimy też zwierząt na teren placówki.
7. Plac zabaw przedszkolny DOSTĘPNY jest tylko dla NAUCZYCIELI wraz DZIEĆMI podczas pobytu dziecka w przedszkolu i obowiązuje na nim REGULAMIN PLACU ZABAW, który jest umieszczony na ścianie budynku przedszkola.
8. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko ZDROWE. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji nauczycielowi na ten temat.
9. Nauczyciel prosi rodziców o zabranie dziecka do domu, jeżeli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore.
10. Typowe objawy, przy których rodzice lub opiekunowie proszeni są o natychmiastowe zabranie dziecka to:
• Temperatura 37,5 lub wyżej
• Biegunka
• Wymioty
• Wysypka
• Infekcja dróg oddechowych – kaszel, katar
• Objawy choroby takie jak: osowiałość, trudny do opanowania kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, nieustępujący ból brzucha, odmawianie jedzenia i picia
11. Rodzic ma obowiązek zgłosić nauczycielowi dolegliwości związane z ALERGIĄ POKARMOWĄ, ASTMOWĄ lub SKÓRNĄ
12. Nauczyciel NIE MOŻE podawać dziecku żadnych leków.

ODBIERANIE DZIECI
1. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
2. Zgodnie ze statutem przedszkola dzieci młodsze mogą odbierać osoby/rodzeństwo niepełnoletnie od 13 r. ż. za okazaniem legitymacji szkolnej. Rodzic jest bezwzględnie zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia takiej sytuacji nauczycielowi.
3. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie od 13 r. ż. może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, dodatkowe pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów.
4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za dziecko i osobę niepełnoletnią odbierającą to dziecko.
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
6. Nauczyciel w razie wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
7. Jeżeli dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sytuacji.
8. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
9. Dzieci odbieramy DOMOFONEM podając swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko dziecka. Personel administracyjny – panie salowe monitorują czy dziecko proszone jest przez osobę upoważnioną do odbioru.
10. Rodzice zobowiązani są przekazać aktualne numery telefonów.
11. Dziecko NIE BĘDZIE DANE DO ODBIORU OSOBOM NIETRZEŹWYM lub pod wpływem alkoholu bądź innych środków wskazujących na nieprzewidywalność zachowań.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA lub ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola do godziny 17.00
2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola a dotyczy to np. sytuacji losowej rodzice lub opiekunowie prawni ZOBOWIĄZANI są do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia godziny odebrania dziecka.
3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, a rodzice/opiekunowie prawni nie skontaktowali się z przedszkolem, nauczyciel telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
4. Jeżeli pod wskazanymi przez rodziców/opiekunów prawnych numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce. Po upływie jednej godziny nauczyciel powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o :
• Powiadomieniu POLICJI w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka lub pogotowiu opiekuńczym.
• Sporządzeniu PROTOKOŁU ZDARZENIA podpisanego przez świadków.


Przedszkolowo.pl logo